top of page

מדיניות שמירת הפרטיות

 

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המבקרים והמשתמשים באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע ופרטיות של קבוצת קומסטוק טריידינג בע"מ (להלן "קומסטוק"), מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין כלל לבינכם. 

איסוף מידע והשימוש בו 
קומסטוק אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י כלל: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.

 

מידע כללי על המבקרים באתר 
המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.

 

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. 

מידע אישי 
בנוסף אוספת קומסטוק מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר: 

* המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לקומסטוק; או 
* החברה עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי. 

קומסטוק נעזרת במידע האישי הנאסף ע"י משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות השונות של המבקרים באתר. 

המידע שנמסר על ידך הוא נכס של קומסטוק וקומסטוק תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

bottom of page